Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

serdeczniezabronione
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaalliwantisyou alliwantisyou

August 23 2017

serdeczniezabronione
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabreakaway breakaway
serdeczniezabronione
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
serdeczniezabronione
4084 7c1f 500
serdeczniezabronione
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viafoodforsoul foodforsoul
serdeczniezabronione
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viafoodforsoul foodforsoul
serdeczniezabronione
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
0819 e618
serdeczniezabronione
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C “Brud”
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

serdeczniezabronione
0980 93ef 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione

July 26 2017

serdeczniezabronione
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl