Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Jeśli ktoś za Tobą tęskni to znaczy, że musieliście przeżyć razem kilka wspaniałych chwil. Wymieniliście się uśmiechami, spojrzeniami i być może sercami
Reposted fromTeardrops Teardrops viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
1354 0000
Reposted frommisza misza viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
serdeczniezabronione
7676 429e 500
Reposted fromlautenist lautenist viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
Nadzieja jest czasem tak wielka, że nie można jej znieść.
— Leonie Swann
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione

July 15 2017

serdeczniezabronione
6786 44dc 500

annaxiin:

summer weather

serdeczniezabronione
4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl