Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

serdeczniezabronione
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaistsoeasy istsoeasy
serdeczniezabronione
9631 74c7
Reposted fromrichardth richardth viaczarnakotka22 czarnakotka22
serdeczniezabronione
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viabakatson bakatson
serdeczniezabronione
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

serdeczniezabronione
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
serdeczniezabronione
Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?
— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie Twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia Cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec Twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę Twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, Dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na Ciebie. Tylko dla mnie.
— ♥
Reposted frompensieve pensieve viaevanescence evanescence
serdeczniezabronione
0765 0d0d
Reposted frommisza misza viaevanescence evanescence
serdeczniezabronione
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaevanescence evanescence
serdeczniezabronione
... czasem miłość wydaje się łatwa. Na przykład łatwo jest kochać deszcz ... i księżyc. Ale z ludźmi nigdy nie wiadomo. Wszystko jest jakieś zagmatwane. To znaczy jedną osobę możesz kochać w jakiś sposób, a drugą w inny. Ale skąd masz wiedzieć, że kochasz właściwa osobę we właściwy sposób?
— Billie Letts
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaevanescence evanescence

August 30 2017

serdeczniezabronione
9953 8eac 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakiteandra kiteandra
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoblivious oblivious
serdeczniezabronione
8046 ff8f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl